eten | drinken | muziek

Welkom

Welkom in Café Baard aan de Bolswardervaart
in hartje Friesland,
waar rust, gastvrijheid en goed eten
een begrip zijn geworden.

Openingstijden

Ook wij als gevolg van de pandemie
de komende weken gesloten! 
Maaltijden bestellen en afhalen is wel weer mogelijk!
Afhalen mogelijk vanaf 16:00 uur.

klik op onderstaand nummer om direct te bellen:
telf: 0517 234692
b.g.g. 06 57229627

Via e-mail

Let op: van 5 oktober 2020 tot medio april 2021 is de brug wegens werkzaamheden afgesloten.

Agenda

“Rjocht yn ‘t hert”

Datum: 26 februari 2021

Tijd: 20:00 - 22:15

Locatie: Bovenzaal

Inez Timmer en Thijs Meester – Rjocht yn’t hert

In nije roetswarte en muzikale Fryske komeedzje mei Inez Timmer en Thijs Meester.

De tafel is kreas dekt, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oan kant. Dit wurdt Irene Dorée’s lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favoriete film komt op tillefyzje en dêr sjocht se bot nei ût. Noch ien kear genietsje, noch ien kear hearlik romantysk swolgje en weidreame. En dan der ût stappe. Perfekt. En krekt op dat momint bejout de tv it….. Aldergelokst is de teleneedtsjinst der en dy stjûre fuortdaliks harren bêste man: Freddy Posthuma. En dan komt alles oars. Hoe’t it ferhaal ôfrint bepale de taskôgers. In demokratyske en muzikale komeedzje yn twa bedriuwen. 

Mitten in’s Herz, Angelika Bartram is oerset troch Hans Brans dy’t ek de rezjy yn hannen hân hat.

Open kampioenschap palingroken en zomerfair

Datum: 3 juli 2021

Tijd: 12:00 - 17:00

Brugbediening Baard

De waard van Baard is ook de brugwachter van Baard

  • Telefoon brugwachter:     0517-234 692
  • Ná 1 november: 058-29 25 925

Informatie over bruggen en sluizen
Informatie over de nieuwe brug

De waard is weer thuis