eten | drinken | muziek

Wij zijn inzamelpunt voor MCL

Agenda

“Rjocht yn ‘t hert”

Datum: 26 februari 2021

Tijd: 20:00 - 22:15

Locatie: Bovenzaal

Inez Timmer en Thijs Meester – Rjocht yn’t hert

In nije roetswarte en muzikale Fryske komeedzje mei Inez Timmer en Thijs Meester.

De tafel is kreas dekt, de kearsen baarne, de keamer is smûk en it hûs oan kant. Dit wurdt Irene Dorée’s lêste jûn en dy moat bysûnder wêze. Har favoriete film komt op tillefyzje en dêr sjocht se bot nei ût. Noch ien kear genietsje, noch ien kear hearlik romantysk swolgje en weidreame. En dan der ût stappe. Perfekt. En krekt op dat momint bejout de tv it….. Aldergelokst is de teleneedtsjinst der en dy stjûre fuortdaliks harren bêste man: Freddy Posthuma. En dan komt alles oars. Hoe’t it ferhaal ôfrint bepale de taskôgers. In demokratyske en muzikale komeedzje yn twa bedriuwen. 

Mitten in’s Herz, Angelika Bartram is oerset troch Hans Brans dy’t ek de rezjy yn hannen hân hat.

Open kampioenschap palingroken en zomerfair

Datum: 3 juli 2021

Tijd: 12:00 - 17:00

Brugbediening Baard

De waard van Baard is ook de brugwachter van Baard

  • Telefoon brugwachter:     0517-234 692
  • Ná 1 november: 058-29 25 925

Informatie over bruggen en sluizen
Informatie over de nieuwe brug

De waard is weer thuis